کاربرد این جعبه تقسیم در صنعت و مکانهایی که احتمال انفجار و حریق وجود دارد میباشد.جعبه تقسیم ضد انفجار برای اتصال دو یا چند سیم بهم مورد استفاده قرار می گیرد.این جعبه تقسیم ها اکـثرا از جنس آلومینیوم و GRP هستند.

دسته بندی محصولات